Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X
  • Symbol

I OZ 1157/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

II GZ 266/08 - Postanowienie NSA z 2009-12-17

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w zakresie ustalenia wysokości opłaty za przekroczenie ilości referencyjnej dostaw mleka

II GSK 814/11 - Wyrok NSA z 2012-06-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skarg J.W. na decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...], nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej

I OSK 1883/13 - Wyrok NSA z 2015-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 584/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OW 74/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Wniosek SKO w Legnicy o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Legnicy w sprawie rozpatrzenia wniosku Starosty Lubińskiego o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy Rudna Nr [...] ustalającej R. C. kandydatem na nabywcę państwowej nieruchomości rolnej, obejmującej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi [...] i [...] o po...

II GZ 154/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości zażalenia w sprawie stanowiska wierzyciela

II GSK 806/12 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie

II GSK 1544/12 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skarg B. J. na decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...], nr [...], nr [...]. nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

I OSK 1162/07 - Postanowienie NSA z 2009-05-11

Wniosek o sprostowanie wyroku NSA w sprawie ze skargi kasacyjnej W. K., M. B.-Z., A. B.-Z., J. H., P. B., W. Ł., B. W., P. Ł., A. Ł., P. Ł., M. Ł., S. K., G. K.-N., M. K., M. S., A. S., M. L. od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 2022/06
1   Następne >   +2   +5   +10   100