Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Miar X

II GSK 80/06 - Wyrok NSA z 2006-07-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie w przedmiocie legalizacji przyrządów pomiarowych

II FSK 1552/05 - Wyrok NSA z 2007-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu pobranych opłat za czynności urzędowe

II GSK 32/06 - Wyrok NSA z 2006-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozstrzygnięcia wątpliwości co do opłat za czynności urzędowe w zakresie miar

II FSK 1421/06 - Wyrok NSA z 2007-02-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

II GSK 125/07 - Wyrok NSA z 2007-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego przyrządów pomiarowych

II GSK 251/13 - Wyrok NSA z 2014-04-01

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II GSK 1763/12 - Wyrok NSA z 2013-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie ustalenia opłaty

II GSK 567/09 - Wyrok NSA z 2010-04-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi I.T. na decyzje Prezesa Głównego Urzędu Miar nr [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia opłaty za udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania tachografów samochodowych

II GZ 60/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar sygn. akt [...] w przedmiocie zatwierdzenia typu liczników wody

II GSK 66/12 - Wyrok NSA z 2013-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie ustalenia opłaty za legalizację przyrządów pomiarowych
1   Następne >   +2   5