Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

I OSK 2574/14 - Wyrok NSA z 2015-02-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi Z.M. na zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia [...] czerwca 2009 nr [...] w przedmiocie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

I OSK 3095/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej na zakup mieszkania komunalnego

II OZ 305/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Krakowa

I OZ 25/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi P. J. w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezydentowi Miasta Ś.

I OW 72/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji administracyjnej potwierdzającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla Ł. S.

I OW 201/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. W. o skierowanie do domu pomocy społecznej

II OSK 848/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-08

Skarga kasacyjna na decyzję Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ze skargi K. B. na decyzję Prezydenta m.st. Warszawy nr [...] w przedmiocie wymeldowania

I OZ 426/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie z wniosku K. K. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi Miasta Lublin grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi dotyczącej niewykonania wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SAB/Lu 80/13

I OW 192/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania podania S. K. o umorzenie kwoty [...] zł wynikającej z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu świadczeń w formie zasiłków stałych i zasiłków okresowych

II OZ 1120/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Legnicy , nr [...] w przedmiocie zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   100