Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol

II GSK 1540/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w D. w przedmiocie zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i oddziałom przedszkolnym prowadzonym przez stowarzyszenia na terenie gminy D. w 2007 r.

I OSK 1128/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-30

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie znieważanie organów i funkcjonariuszy publicznych Gminy K.

II OZ 202/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bulkowo , nr 307/XXXV/14 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 602/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 318/08 w sprawie ze skargi C.J.S. na zarządzenie Wójta Gminy Borów w przedmiocie powołania M.B. na funkcję organu Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie

II OSK 849/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Czerwonak w przedmiocie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu

II OZ 217/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie w charakterze uczestników postępowania w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Legnickie Pole , nr [...] w przedmiocie uchwalenia zmiany 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego...

II OSK 1394/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Kościerzyna w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nowa Kiszewa na terenie gminy Kościerzyna

II OZ 272/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi - Wydział II w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Radomsku , nr [...] w przedmiocie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska

II OSK 884/05 - Wyrok NSA z 2006-02-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Olsztyn w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

II OSK 344/14 - Wyrok NSA z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wądroże Wielkie w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców gminy o przeprowadzenie referendum gminnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100