Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Lekarska X

II OSK 1169/05 - Wyrok NSA z 2006-10-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na indywidualną praktykę lekarską oraz skreślenia z rejestru indywidualnych praktyk lekarskich

II OZ 1001/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II OZ 1268/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie A. T. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie powołania komisji w celu wydania opinii o przygotowaniu zawodowym felczera

II OSK 1951/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-13

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. R. na uchwałę Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie , nr [...] w sprawie uchylenia uchwały nr [...] w sprawie zmiany uchwały nr [...] w sprawie wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie na okres kadencji VII na lata 2013 - 2017

II OZ 515/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej , nr [...] w przedmiocie zajęcia stanowiska dotyczącego zarzutów dłużnika

II OSK 196/12 - Wyrok NSA z 2013-05-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie zobowiązania do odbycia przeszkolenia uchyla zaskarżony wyrok w punkcie pierwszym w części oddalającej skargę R.S. i w tym zakresie przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

I OSK 2784/12 - Wyrok NSA z 2013-02-28

Skarga kasacyjna na bezczynność Okręgowej Rady Lekarskiej w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II OSK 391/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-12

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wpisu do ewidencji lekarskiej

II OZ 1129/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w przedmiocie powołania komisji dla oceny zdo...

I OSK 31/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Okręgowej Rady Lekarskiej w K. w przedmiocie niewydania zaświadczenia o treści zgodnej z wnioskiem
1   Następne >   +2   6