Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 517/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie zmiany stosunków wodnych postan...

II OZ 1120/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Legnicy , nr [...] w przedmiocie zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

II OZ 254/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Chełmie , nr rep. [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w sprawie dotyczącej odmowy wybudowania przyłącza kanalizacyjnego i elektroenergetycznego oraz wypłaty odszkodowa...

II OW 38/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-25

Wniosek w przedmiocie wskazania właściwego organu do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie znak [...]

II OW 39/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-25

Wniosek w przedmiocie wskazania właściwego organu do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie znak [...]

II OZ 523/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OSK 631/11 - Wyrok NSA z 2012-07-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Bydgoszczy w przedmiocie wyznaczenia dostępu do jeziora uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnego w Bydgoszczy do ponownego rozpoznania.

II OSK 825/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy D. w przedmiocie bezczynność organu

II OSK 564/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu wraz z wnioskiem o ukaranie Wojewody Mazowieckiego grzywną

II OZ 396/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie
1   Następne >   +2   +5   +10   100