Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II OSK 218/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-24

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi B. K. na rozporządzenie Nr 13 Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka

II OZ 546/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-03

Skarga A. C., G. G., K. G., J. J., S. K., J. E. K., B. K., A. K., D. K., E. K., A. S., A. S., A. T., A. T., A. W., J. W., E. Z., M. P. na rozporządzenie Wojewody M. w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. [...] w W.

II OZ 548/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Skarga A. C., i innych na rozporządzenie Wojewody M. w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla [...] w W.

II OSK 852/12 - Wyrok NSA z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ropczycach w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie do ponownego ro...

II OZ 545/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-03

Skarga A. C., G. G., K. G., J. J., S. K., J. E. K., B. K., A. K., D. K., E. K., A. S., A. S., A. T., A. T., A. W., J. W., E. Z., M. P. na rozporządzenie Wojewody M. w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. [...] w W.

I OSK 968/06 - Wyrok NSA z 2007-06-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 'B' na zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

II OZ 547/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Skarga A. C., i innych na rozporządzenie Wojewody M. w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla [...] w W.

II OSK 1421/08 - Wyrok NSA z 2009-02-12

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi W. D. na rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 39 w przedmiocie zmiany rozporządzenia ustanawiającego zespół przyrodniczo

II OSK 525/07 - Wyrok NSA z 2007-07-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Gminy L. na rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 38 w przedmiocie Górznieńsko

II OSK 82/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-22

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi K. D. na rozporządzenie Wojewody Gdańskiego nr [...] w przedmiocie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu
1   Następne >   +2   +5   +10   12