Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 3/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-13

Zażalenie od postanowienia NSA w sprawie skargi J. D. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej przez P.

I ONP 6/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

I OSK 356/14 - Wyrok NSA z 2014-12-03

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia

I OZ 23/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-12

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie wydanego postanowienia NSA w sprawie z wniosku Pi. J. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ś.

I OZ 24/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie z wniosku P.J. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ś.

I OZ 25/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi P. J. w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezydentowi Miasta Ś.

I OSK 1050/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w przedmiocie odmowy wydania kserokopii dokumentu

I OSK 1109/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-30

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 1607/11 odrzucającego skargę B. na czynności operacyjno - rozpoznawcze Centralnego Biura Antykorupcyjnego

I OSK 1128/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-30

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie znieważanie organów i funkcjonariuszy publicznych Gminy K.

I OZ 1221/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Zażalenie na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 1221/14 oddalające zażalenie E. L. na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Gliwicach , sygn. akt IV SA/Gl 727/14 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach o odrzuceniu zażalenia skarżących na postanowieni...
1   Następne >   +2   +5   +10   100