Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 1540/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w D. w przedmiocie zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i oddziałom przedszkolnym prowadzonym przez stowarzyszenia na terenie gminy D. w 2007 r.

II GZ 83/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej , nr [...] w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GZ 223/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. nr [...] przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za bezzasadne

II GZ 117/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie z wniosku W.S. o wymierzenie grzywny Ministrowi Finansów w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II GZ 237/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-26

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów , nr [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego

II GZ 127/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ; nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

II GSK 201/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Związku Komunalnego Gmin W., Z. i B. ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów w przedmiocie układu wykonawczego budżetu Związku Komunalnego na 2008 r.

II GZ 154/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości zażalenia w sprawie stanowiska wierzyciela

II GSK 445/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi T. B. na pismo Marszałka Województwa [...] nr [...] w przedmiocie egzekucji należności z tytułu opłat rocznych związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji

II GW 42/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Gminy [...] w przedmiocie zwrotu gminie utraconych ...
1   Następne >   +2   +5   +10   100