Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III AZP 3/94 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1994-11-17

Skarga Aleksandry M. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uprawnień kombatanckich po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 1994 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez skład pięciu sędziów Sądu Najwyższego postanowieniem , III ARN 24/9

III ARN 58/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie utraty prawa do zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu SA/Po 1253/93~ oddala rewizję nadzwyczajną.

III ARN 59/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie stwierdzenia utraty prawa do zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach SA/Ka 1421/93~ oddala rewizję nadzwyczajną.

III ARN 61/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł (...) w przedmiocie wymiaru opłaty manipulacyjnej dodatkowej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu SA/Po 1280/93~ uchyla zaskarżony wyrok i decyzję Prezesa (...).

III ARN 63/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł (...) w przedmiocie wymiaru cła na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu SA/Wr 2171/93~ uchyla zaskarżony wyrok i

III PO 8/94 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1994-11-23

Wniosek Józefa K. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Sądem Rejonowym - Sądem Pracy w B. o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i umundurowanie, postanowił:~uznać, że właściwym do rozpoznania sprawy Józefa K. przeciwko Zakładom Sprzętu Instalacyjnego 'P.' w N. o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i umundurowanie jest Sąd Rejonowy - Sąd Pracy w B.

III ARN 64/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej (...) w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę Miasto (...) własności nieruchomości zabudowanej (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA w Warszawie I SA 2421/93~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania NSA w Warszawie.

III ARN 65/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych (...) w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od wyroku NSA w Warszawie II SA 131/94~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania NSA w Warszawie.

III ARN 67/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy (...) w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie SA/Kr 915/94~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania NSA OZ w Krakowie.

III AZP 8/94 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1994-12-01

Skarga Grzegorza S. na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Poborowej w W. w przedmiocie odmowy odroczenia czynnej służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 1 grudnia 1994 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny
1   Następne >   +2   +5   +10   100