Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III RN 83/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA w Warszawie IV SA 2110/97 uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA w Warszawie do ponownego rozp...

III RN 97/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku VAT za miesiąc październik 1994 r. na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie SA/Lu 2197/95~uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje NSA OZ w Lublinie do ponownego rozpoznania.

III RN 73/98 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1998-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od postanowienia NSA w Warszawie V SA 1360/97~

III KKO 2/98 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1998-09-18

Wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego 'K.' spółka cywilna Bogumiły S. i Waldemara S. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej a Naczelnym Sądem Administracyjnym-Ośrodkiem Zamiejscowym w Białymstoku w sprawie odwołania od wyników kontroli inspektora kontroli skarbowej postanowił:~odrzucić wniosek.

III RN 178/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości (...) w przedmiocie powołania na stanowisko komornika sądowego na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie II SA 704/98~oddala rewizję nadzwyczajną.

III RN 179/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości (...) w przedmiocie powołania na stanowisko komornika sądowego na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie II SA 710/98~oddala rewizję nadzwyczajną.

III ZP 23/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-09-16

Wniosek Zofii W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi we W. o wysokość emerytury, na skutek zagadnienia prawnego przekazanego postanowieniem Sądu Apelacyjnego we W. (...) do rozstrzygnięcia w trybie art. 390 par. 1 Kpc:~Czy przy ustaleniu wysokości emerytury uwzględnia się, przypadające po przyznaniu tego świadczenia, okresy niewykonywania pracy w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznością opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny, zaliczonym do I...

III RN 66/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł (...) w przedmiocie wymiaru cła na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach I SA/Ka 687/96~uchyla zaskarżony wyrok i

III ZP 47/97 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-01-07

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa (...) przeciwko Kuratorium Oświaty (...) o zapłatę, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Wojewódzki (...):~1. Czy nauczycielom zatrudnionym w poradniach psychologiczno-pedagogicznych przysługują dodatki do wynagrodzenia za pracę w trudnych warunkach od dnia 1 kwietnia 1993 r., określone w art. 34 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela /Dz.U. nr 3 poz. 19 ze zm./.~2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie o...

III AO 25/97 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1998-01-08

Wniosek Zarządu Gminy W.-T. o wykładnię wyroku Sądu Najwyższego (...) postanowił: oddalić wniosek.
1   Następne >   +2   +5   +10   16