Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

III PO 10/94 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-03-29

Wniosek Ryszarda H. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sądem Wojewódzkim w W. a Naczelnym Sądem Administracyjnym - Ośrodek Zamiejscowy w W. o ustalenie organu właściwego do rozpoznania sprawy o zamianę działki gruntu postanowiło:~stwierdzić, że właściwy do rozpoznania wniosku Ryszarda H. o zamianę nieruchomości położonej w W. przy ul. K. na inną jest Sąd Wojewódzki w W.

III RN 96/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Rz. w przedmiocie wymiaru kary pieniężnej za wycięcie drzew na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA w Warszawie (...) od wyroku NSA

III ZP 8/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2000-05-31

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do rozpoznania przez skład siedmiu sędziów Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały zawierającej odpowiedź na następujące pytanie prawne:~Czy do rozpatrzenia żądania właściciela nieruchomości o jej wykup lub zmianę, zgłoszonego na podstawie artykułu 84 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska /Dz.U. 1994 nr 49 poz. 196 ze zm....

III RN 208/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA

III RN 107/00 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2001-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie opłat za szczególne korzystanie z wód na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od postanowienia NSA w Warszawie , IV SA 2166/99

III ARN 17/84 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1984-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego PRL (...) na postanowienie NSA w Warszawie II SA 1687/83~

III ZP 34/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w W. w przedmiocie wykupu nieruchomości gruntowych na obszarze strefy ochronnej, na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego od wyroku NSA w Warszawie (...)

III RN 8/02 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2003-01-24

Skarga (...) Spółki Węglowej S.A. w J.-Z. na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej opłat za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie , IV SA 692/99

III RN 1/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-23

Skarga (...) Spółki Węglowej SA w J.-Z. na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie opłat za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska po rozpoznaniu na rozprawie rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie , IV SA 449/99

III RN 3/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-23

Skarga (...) Spółki Węglowej SA w J.-Z. na decyzję Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska, po rozpoznaniu na rozprawie rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie , IV SA 694/99
1   Następne >   2