Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

P 1/94 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1994-11-08

I. 1. art. 4 ust. 1 ustawy o wynagrodzeniach w sferze budżetowej w 1991 /Dz.U. nr 87 poz. 396/ nie jest niezgodny z zasadą niezawisłości sędziowskiej, wyrażoną w art. 62, przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym - /Dz.U. 1992 nr 84 poz. 426/.~2. art. 28 ustawy budżetowej na rok 1992 z dnia 5 cze...

K 6/94 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1994-11-21

1. Art. 36 ustawy budżetowej na 1994 r. /Dz.U. nr 52 poz. 209/ w części w jakiej dopuszcza wyłącznie wykorzystanie 'kwoty 300.000 mln zł na zakup samolotów 'Iryda' w wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego 'PZL - Mielec' w Mielcu' jest sprzeczny z art. 52 ust. 2 pkt 5 Ustawy Konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 84 poz. 426/.~2. Art. 36 ust...

P 3/94 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1994-12-06

Przepis par. 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień oraz trybu płatności tego podatku /Dz.U. 1991 nr 38 poz. 165; zm. Dz.U. 1991 nr 68 poz. 291, nr 123 poz. 545, nr 125 poz. 559, Dz.U. 1992 nr 2 poz. 5, nr 9 poz. 32, nr 22 poz. 95, nr 32 poz. 141, nr 86 poz. 435, D...

K 3/94 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1994-12-12

1. Art. 4 ust. 4 pkt 1 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego /Dz.U. nr 54 poz. 254; zm. Dz.U. 1994 nr 40 poz. 150/ w części pozbawiającej uczącą się młodzież szkół ponadpodstawowych publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, po ukończeniu przez nią 20 roku życia, prawa do ulgowych przejazdów kolejowych i autobusowych komunikacji zwykłej są niezgodne z zasadą ...

K 16/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-01-10

Art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy budżetowej na rok 1993 /Dz.U. nr 14 poz. 64 ze zm./ są niezgodne z art. 1 i art. 3 ust. 2 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 84 poz. 426/, ponieważ naruszają konstytucyjny tryb dojścia do skutku us...

K 12/94 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-01-12

Artykuł 6 ust. 5 ustawy o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. 1995 nr 5 poz. 25/, zmieniający w roku podatkowym 1995 sposób określania wysokości odliczeń na cele mieszkaniowe, przez utrzymanie w roku 1995 na poziomie roku 1994 kwoty odliczeń od podstawy opodatkowania z tytułu wydatków faktycznie poniesionych na cele mieszkaniowe określone w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. b.c.d.e i f ustawy o po...

K 5/94 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-01-24

Art. 82 i art. 83 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./ są zgodne z art. 70 ust. 2 i 3 Ustawy Konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 84 poz. 426 ze zm./.

U 2/94 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-02-21

1. par. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń na rzecz obrony /Dz.U. Nr 85, poz. 397/ jest zgodny z art. 71 ust. 3 Ustawy Konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 84 poz. 426/ a także z art. 8 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./ ponieważ czynności w nim...

K 13/94 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-03-14

1. Ustawa o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest zgodna z art. 1 i art. 3 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 84 poz. 426 ze zm./.~2. Art. 14 ustawy o k...

K 3/95 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-03-07

Wniosek przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej~ postanowił umorzyć postępowanie.
1   Następne >   +2   +5   +10   33