Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych X

II SAB/Ol 18/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-06-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w przedmiocie zwrotu gospodarstwa rolnego

II SAB/Ol 179/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w udostępnieniu informacji publicznej 1/ zobowiązuje Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych do rozpoznania wniosku skarżącego przedsiębiorstwa o udzielenie informacji publicznej; 2/ stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3/ nie wymierza organowi grzywny; 4/ zasądza od Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz skarżącego przedsiębiorstwa kwotę 357zł (trzysta pięćdziesiąt sied...

II SO/Ol 24/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-11-26

Wniosek M. R. o wymierzenie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z nieprzekazaniem Sądowi skargi wraz z załącznikami

II SAB/Ol 12/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-06-30

skarg K. i J. W. oraz L. i K. H. W. na bezczynność Agencji Nieruchomości Rolnych - Oddziału Terenowego w udzieleniu informacji publicznej dotyczącej warunków ogłoszonego przetargu - zobowiązuje Agencję Nieruchomości Rolnych - Oddział Terenowy do udostępnienia K. i J. W. oraz L. i K. H. W., w terminie czternastu dni od doręczenia wyroku ze stwierdzeniem jego prawomocności, informacji publicznej w postaci ogłoszenia o warunkach przetargu ustnego nieograniczonego dotyczących działek nr 129/8 i 129/...

II SA/Ol 217/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-06-04

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Olsztynie w przedmiocie zwrotu gospodarstwa rolnego

II SA/Ol 995/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-11-29

Sprawa ze skargi T. M. na pismo Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego Filii w '[...]' w przedmiocie rozwiązania umowy dzierżawy gruntów

II SA/Ol 332/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-04-15

Sprawa ze skargi K. J. na pismo Zastępcy Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w przedmiocie przedłużenia okresu trwania umowy dzierżawy

II SA/Ol 217/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-04-24

Sprawa ze skargi L. R. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Olsztynie w przedmiocie zwrotu gospodarstwa rolnego