Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X
  • Symbol

I SA/Łd 183/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-22

Sprawa ze skargi L. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za czerwiec 2004 roku postanawia: odrzucić skargę.

I SA/Po 473/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-27

Sprawa ze skargi S. i M. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003r. postanawia: na podstawie art. 129 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) podjąć zawieszone na zgodny wniosek stron postępowanie. /-/ M.Jaśniewicz V.M.

I SA/Kr 1268/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-08

skarg K.D. na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 6 czerwca 2014 r. nr [...],[...],[...],[...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania - skargi oddala -

I SA/Bd 585/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-07-26

Sprawa ze skargi K. N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do listopada 2008r. postanawia: odrzucić skargę

II SA/Go 996/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-31

Sprawa ze skargi J.G. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie uznania zarzutu za nieuzasadniony I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] roku, nr [...], II. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu, III. zasądza do Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej J.G. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

I SA/Gl 1137/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-26

Sprawa ze skargi 'A' S.J. w G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku

VIII SA/Wa 424/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-13

Wniosek '[...]' spółka z o.o. przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi '[...]' spółka z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług postanawia odmówić przyznania prawa pomocy

I SA/Ke 41/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-07-02

Sprawa ze skargi HS na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...]nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2004r. postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

I SA/Gl 1142/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-01-26

Sprawa ze skargi J. F. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług. oddala skargę

III SA/Gl 505/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-24

Sprawa ze skargi A.G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług p o s t a n a w i a: odrzucić zażalenie.

1   Następne >   +2   +5   +10   100