Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X
  • Symbol

I OZ 279/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-01

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Krakowie w sprawie z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie

I OPP 28/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-14

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nie wydania aktu żądanej treści

I OPP 35/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-04

Skarga S. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 624/07 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 68/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-30

Skarga G. P. i S.P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt II SA/Bd 927/12 ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

I OPP 3/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-27

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 1350/14 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie uznania zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie oraz przewlekłe prowadzenie postępowania za nieuzasadnione

I OPP 37/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie z wniosku Z. B. o wymierzenie grzywny Prezesowi Sądu Okręgowego w T. za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, sygn. akt III SA/Kr 445/05

I OPP 40/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza N. W. z dnia [...]. zatwierdzającej projekt podziału działki, sygn. akt II SA/Kr 968/07

VII SAB/Wa 105/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Warszawie

I OW 36/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OW 44/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-08

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   16