Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I ONP 5/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I OW 35/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-08

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania odwołania sygn. akt II SAB/Rz 64/11

I OPP 40/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza N. W. z dnia [...]. zatwierdzającej projekt podziału działki, sygn. akt II SA/Kr 968/07

I OPP 4/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skarga J. W. i J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OW 22/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

Wniosek w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za rok 2008 sygn. akt II SA/Kr 420/10

I OPP 41/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału NSA w sprawie ze skargi na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi J. F. na pismo Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy , nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczys...

I OW 167/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Wniosek w przedmiocie podziału nieruchomości, sygn. akt II SA/Ol 344/10

I OW 23/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

Wniosek w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za rok 2009 sygn. akt II SA/Kr 421/10

I OPP 4/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-16

Skarga B. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, sygn. akt III SA/Kr 1541/11

I OW 59/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania odwołania sygn. akt II SAB/Rz 64/11
1   Następne >   +2   5