Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Rz 64/96 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1997-04-15

Wniosek o ogłoszenie upadłości nie jest równoznaczne z ogłoszeniem upadłości.~Art. 16 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ wskazuje ogłoszenie upadłości jako jeden, ale nie jedyny sposób uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności. Podatnik może wskazać na inne sytuacje, uprawdopodobniające nieściągalność wierzytelności. Jednak ciężar uprawdopodobnienia spoczywa na podatniku.

SA/Rz 1283/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-04-08

Jeżeli leasingobiorca umowy zwanej umową leasingu operacyjnego w okresie około roku czasu uiszcza leasingodawcy raty przekraczające ogółem wartość pojazdu, które następnie - po nabyciu pojazdu za symboliczną w stosunku do tej kwoty wartość - zostają zaksięgowane w poczet tej wartości, to taka umowa jest umową pozorną.

SA/Rz 870/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-03-11

Zakład pracy chronionej po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zachowuje prawo do zwrotu wpłaconego podatku od towarów i usług.

SA/Rz 780/96 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-09-25

Podmiot, który rozpoczyna działalność gospodarczą /lub działalność tę już prowadzi/, ma obowiązek zapoznania się z obowiązującymi przepisami, bo nieznajomość tych przepisów nie zwalnia go od obowiązków ustawowych.

SA/Rz 203/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-05-12

1. Skoro spółka w zawartej z prezesem zarządu spółki jako właścicielem nieruchomości umowie najmu przyjęła na siebie obowiązek doprowadzenia pomieszczeń do stanu wymaganego - według jej oceny - dla zaspokajania jej potrzeb tj. zapewnienia odpowiednich warunków pracy zarządu, to oczywiście mogła na siebie takie zobowiązanie w umowie najmu przyjąć, niemniej jednak ocena skutków takiego zobowiązania w umowie cywilnoprawnej dla zakresu zobowiązania podatkowego spółki musi być dokonana w ramach przep...

SA/Rz 1070/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-04-15

Art. 118 par. 1 ustawy - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, który przewiduje swoiste przedawnienie prawa do wydania decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej, ma zastosowanie również przy ocenie dopuszczalności orzekania o odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe powstałe przed 1 stycznia 1998 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   14