Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wr 187/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-05

Sprawa ze skargi A. i B. Ł. na Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. w przedmiocie nie wykonania wyroku sygn. akt I SA/Wr 3176/2000 dotyczącego określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1994 r., zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę

II SA/Wr 365/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-08-28

Wniosek H. Ż. o wymierzenie Wojewodzie D. grzywny z tytułu niewykonania prawomocnego wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 377/06

II SA/Wr 375/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego po wyroku WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wr 130/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-01-08

Sprawa ze skargi L. T. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w J. G. wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie odmowy umorzenia zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za lata 1996-1998

II SA/Wr 374/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-18

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania

IV SA/Wr 688/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-05

Sprawa ze skargi T. C. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z bezczynnością Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] P. po wyroku uchylającym WSA we Wrocławiu sygn. akt 4 II SA/Wr 2311/03

IV SA/Wr 131/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Ś. Okręgu Wojskowego w przedmiocie przyznania dodatku specjalnego

IV SA/Wr 766/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-06-13

Sprawa ze skargi I. Rz. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt 4 II SA/Wr 1273/03

II SA/Wr 265/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-08-02

Sprawa ze skargi R. J. w sprawie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla miasta W. w związku z niewykonaniem wyroku NSA - Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 1928/01

IV SA/Wr 827/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-02-28

Sprawa ze skargi G. P. i R. S. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy J. W. grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SAB/Wr 52/04
1   Następne >   2