Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 1256/97 - Wyrok NSA z 1998-02-04

stwierdza nieważność zaskarżonego orzeczenia oraz poprzedzającego je orzeczenia Społecznej Komisji Rewindykacyjnej w przedmiocie zwrotu majątku utraconego w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.

I SA 1429/97 - Wyrok NSA z 1998-03-19

Skarga Wojewody K. na decyzję Społecznej Komisji Rewindykacyjnej (...) w przedmiocie zwrotu majątku utraconego przez NSZZ 'Solidarność' Kopalni Węgla Kamiennego 'Piast' w B. w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.