Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA 328/81 - Wyrok NSA z 1981-09-22

skargę Teresy M. na decyzję Wojewody Białostockiego w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej.

SA/Kr 381/81 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1981-12-07

skargę Edwarda Sz. na decyzję Wojewody Tarnobrzeskiego w przedmiocie ustalenia Ryszarda L. kandydatem na nabywcę gruntów z Państwowego Funduszu Ziemi.

SA/Wr 45/81 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1981-09-25

Skarga Elżbiety W. na decyzję Wojewody Wałbrzyskiego w przedmiocie cofnięcia przydziału lokalu mieszkalnego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Miasta i Gminy w B.K. , a także, zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Wałbrzyskiego kwotę złotych sześćset tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącej.

SA 681/81 - Wyrok NSA z 1981-04-23

Skarga Kazimierza i Heleny małżonków O. na decyzję Wojewody Łomżyńskiego w przedmiocie przekazania do depozytu sądowego kwoty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz zgodnie z art. 208 Kpa zasądził od Wojewody Łomżyńskiego zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżących.

II SA 221/81 - Wyrok NSA z 1981-09-04

Skarga Barbary S. na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla województwa białostockiego

SA 791/81 - Wyrok NSA z 1981-09-22

Skarga Bogusławy D. na decyzję dyrektora Instytutu Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania kosztów przeniesienia i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz zgodnie z art. 208 Kpa zasądził od tegoż Instytutu kwotę złotych sześćset tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącej.

SA/Ka 40/81 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1981-09-30

Skarga Władysława Ł. na decyzję Wojewody Katowickiego w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości za odszkodowaniem pieniężnym i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta w związku z § 1 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wpisów od skarg na decyzje administracyjne /Dz.U. nr 20 poz. 73/ zasądził od Wojewody Katowickiego kwotę złotych sześćset pięćdziesiąt pięć tytułem zwrot...

SA 784/81 - Wyrok NSA z 1981-06-11

skargę Antoniego S. na decyzję Wojewody Suwalskiego w przedmiocie ustalenia kandydata na nabywcę nieruchomości z Państwowego Funduszu Ziemi.

I SA 2307/81 - Wyrok NSA z 1981-11-20

Skarga Władysława R. na decyzję Wojewody Piotrkowskiego w przedmiocie nakazu rozbiórki części budynku mieszkalnego i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji Naczelnika Gminy B. , a także, zgodnie z art. 208 Kpa zasądził od Wojewody Piotrkowskiego kwotę złotych sześćset tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącego.

I SA 1983/81 - Wyrok NSA z 1981-09-25

Skarga Tadeusza W. na decyzję Prezydenta Miasta St. Warszawy w przedmiocie nakazu przekazania lokalu użytkowego zarządcy budynku ze względu na utratę ważności decyzji o przydziale i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję naczelnika Dzielnicy Warszawa
1   Następne >   +2   +5   +10   14