Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Kr 112/82 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1982-03-30

skargę Władysława S. na decyzję Wojewody Nowosądeckiego w przedmiocie czynszu najmu należnego od Ludwiki M.

II SA 435/82 - Wyrok NSA z 1982-04-21

uchylenie zaskarżonej decyzji.

SA/Wr 191/82 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1982-06-24

skargę Danuty R. na decyzję Wojewody Legnickiego w przedmiocie zmiany warunków pozwolenia na budowę balkonu w lokalu mieszkalnym.

SA/Po 747/81 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1982-04-28

skargę Józefa J. na decyzję Wojewody Pilskiego w przedmiocie odmowy ustalenia prawa własności nieruchomości rolnej.

SA/Gd 8/81 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1982-01-05

Skarga Danuty S.-W. na decyzję Wojewody Gdańskiego w przedmiocie cofnięcia przydziału i nakazania opróżnienia lokalu i na podstawie art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta G.

SA/Wr 96/82 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1982-03-26

skargę Anatola B. na decyzję Wojewody Jeleniogórskiego w przedmiocie odmowy zaliczenia wartości minia pozostawionego za granicą na poczet opłat z tytułu użytkowania wieczystego terenu.

SA/Kr 599/82 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1982-10-08

skargę Joanny K. na decyzję Wojewody Tarnowskiego w przedmiocie uchylenia decyzji Naczelnik Miasta D., orzekającej wymeldowanie Tomasza T. z miejsca zameldowania na pobyt stały.

I SA 2594/81 - Wyrok NSA z 1982-03-10

Skarga Janiny O. na decyzję Prezydenta Miasta Łodzi w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości za odszkodowaniem pieniężnym i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję i zgodnie z art. 208 Kpa zasądził od Prezydenta Miasta Łodzi kwotę złotych dwa tysiące tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącej.

SA/Ka 359/82 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1982-11-05

skargę Rejonowej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w U. na decyzję Wojewody Bielskiego w przedmiocie odszkodowania za szkodę.
1   Następne >   +2   +5   +10   15