Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA 113/87 - Wyrok NSA z 1987-09-09

skargę Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 'P.' na decyzję Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o sprzedaży nieruchomości rolnej.

I SA 261/87 - Wyrok NSA z 1987-12-15

Skarga Sylwestra W. i Barbary W. na decyzję Dyrektora Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Łodzi w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Dzielnicowego w Łodzi, a także

IV SA 812/86 - Wyrok NSA z 1987-02-16

skarg Adama Ś., Henryka S., Wiesława Ł., Mariana M., Bolesława W. i Tadeusza N. na decyzję Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych w przedmiocie przebudowy rowu odwadniającego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Wojewódzkiego w Z.G., a także

III SA 1092/86 - Wyrok NSA z 1987-02-12

1. Praktyka sprowadzająca organ I instancji do roli wykonawcy poleceń organu nadrzędnego stanowi bezpośrednią ingerencję w sposób załatwienia sprawy, zastrzeżonej do kompetencji organu niższego stopnia oraz pozbawia go samodzielności, nieodzownej w orzecznictwie administracyjnym.~ Tego rodzaju sytuacja czyni kontrolę instancyjną wręcz iluzoryczną /art. 15 Kpa/.~2. Jeżeli organ podatkowy drugiej instancji dokona wszelkich ustaleń dotyczących podstawy opodatkowania, a właściwy do rozstrzygnięcia s...

IV SA 829/87 - Wyrok NSA z 1987-12-03

Skarga Janusza P. na decyzję Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie lokalizacji budynku mieszkalnego i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Miasta O., a także

I SA 1406/86 - Wyrok NSA z 1987-11-23

skargę Danuty i Bernarda małżonków G. na decyzję Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o ustanowieniu użytkownika wieczystego działki budowlanej.

II SA 1556/86 - Wyrok NSA z 1987-04-06

Skarga Jerzego G. na decyzję Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji dotyczącej wymierzenia opłat za odłogowanie gruntów rolnych i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w T., a także
1   Następne >   +2   +5   +10   28