Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Wr 1141/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-01-15

1. Uprawnienie do wszczęcia postępowania podatkowego przeciwko czynnościom płatnika, nadane podatnikowi mocą art. 175 par. 1 Kpa jest ograniczone w czasie, czyli po upływie wyznaczonego terminu przestaje istnieć. Jeżeli zatem od dnia pobrania podatku przez płatnika minie jeden miesiąc, podatnik traci uprawnienie do żądania wszczęcia postępowania podatkowego na podstawie art. 175 par. 1 Kpa.~2. Obliczenie i pobór podatku przez płatnika staje się, po upływie terminu wyznaczonego w art. 175 par. 1 ...

III SA 173/93 - Wyrok NSA z 1993-08-30

oddala wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu.

IV SA 30/93 - Wyrok NSA z 1993-07-02

Skarga Haliny i Stanisława N. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie adaptacji poddasza i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Burmistrza Dzielnicy w W., a także

III SA 2276/92 - Wyrok NSA z 1993-04-28

Nieważna - jako wydana z naruszeniem przepisów o właściwości organów kontroli skarbowej - jest decyzja wydana przez Ministra Finansów na skutek odwołania wniesionego przez stronę, utrzymująca w mocy decyzję inspektora kontroli skarbowej odmawiającą wznowienia postępowania zakończonego wydaniem wyniku kontroli, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej /Dz.U. nr 100 poz. 442/.~Organem właściwym do rozpatrzenia odwołania jest w takiej sytuacji Generalny ...

III SA 367/93 - Wyrok NSA z 1993-12-22

1. Nie można prowadzić postępowania w trybie art. 31 ustawy o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./ w sytuacji, gdy odsetki zostały już zapłacone i nie istnieje zaległość podatkowa.~2. Tryb określony w art. 31 ustawy o zobowiązaniach podatkowych nie ma zastosowania, gdy należność jest między podatnikiem i organem podatkowym sporna.

SA/Gd 152/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1993-09-23

Jeżeli stosownie do art. 218 par. 3 ustawy - Prawo spółdzielcze /Dz.U. nr 30 poz. 210 ze zm./, członek spółdzielni mieszkaniowej wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej części kosztów budowy przypadających na jego lokal, to jest to definicja wkładu mieszkaniowego oznaczająca, iż wkład ten stanowi odpowiednik części kosztów budowy.~Należy zatem przyjąć, że każda wpłata całości tej części kosztów oznacza wniesienie wkładu mieszkaniowego, a więc wydatek, o któ...
1   Następne >   +2   +5   +10   58