Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

I SA 1435/94 - Wyrok NSA z 1995-05-09

skargę Bernardyny P. na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w przedmiocie odmowy wypłacenia rekompensaty na uzupełnienie wydatków poniesionych na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej.

SA/Gd 1329/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-05-30

Przepis art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. 'g' ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./, w pierwotnym brzmieniu nie uzależniał zastosowania ulgi od tego czy podatnik dokonujący remontu i modernizacji posiada tytuł prawny do lokalu.~Zatem zmianę wprowadzoną ustawą o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. nr 26 poz. 127/, polegającą na dodaniu po słowach 'lub lokalu mie...

III SA 1199/94 - Wyrok NSA z 1995-05-24

Warunkiem utworzenia rezerwy na pokrycie należności jest istnienie takiej należności, jednakże żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania /Dz.U. nr 21 poz. 86 ze zm./ nie wymaga, aby należność miała być potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu. Wystarczające jest, że podatnik wykaże istnienie należności innymi wiarygodnymi dowodami.

SA/Bk 57/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-05-10

Skarga B-kich Zakładów Galanteryjnych w B. w upadłości na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w B., a także

SA/Kr 2846/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-05-30

Od podatku dochodowego od osób prawnych wolne są dochody przedsiębiorstwa mającego siedzibę w Polsce, ze źródeł przychodów znajdujących się w Republice Federalnej Niemiec, uzyskane za pośrednictwem położonego tam zakładu innego przedsiębiorstwa jeżeli na podstawie decyzji niemieckiego organu podatkowego uiściło ono jeden z podatków wymienionych w art. 2 ust. 3 pkt 2 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opoda...

SA/Kr 980/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-05-17

Brak jest normalnego związku między błędnym w treści zgłoszeniem celnym podatnika a niepobraniem przez płatnika podatku obrotowego od towaru objętego tym zgłoszeniem.~Wadliwe jest stanowisko, że podatnik wprowadził Urząd Celny w błąd, co stanowiło wystarczającą podstawę do zwolnienia płatnika od odpowiedzialności za niepobrany podatek i obciążenia nim - na podstawie art. 15 ustawy o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./ - podatnika.

SA/Wr 275/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-05-17

Skarga Gminy Ś.K. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Ś.K. w sprawie zasad nabywania i zbywania akcji przez Zarząd Gminy i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 w związku z art. 216a par. 1 Kpa uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

III SA 1179/94 - Wyrok NSA z 1995-05-24

skargę w przedmiocie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług.
1   Następne >   +2   +5   9