Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Sz 1435/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-04-22

W odróżnieniu od nagłej choroby, które nie pozwala na wyręczenie się inną osobą, to długotrwała niedyspozycja nie wyklucza dokonania konkretnej czynności procesowej /sporządzenia odwołania/ i nadania tego pisma przez pocztę osobiście lub przez domownika.

III SA 133/97 - Wyrok NSA z 1998-04-21

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych /M.P. nr 58 poz. 641/ zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskanych z tytułu rent lub emerytur może dotyczyć wyłącznie osób, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w okresie wojny 1939-1945 r. lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów bomb, min, granatów itp. Chodzi więc o amunicję i środki wybucho...

I SA/Wr 294/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-04-01

Jeżeli w momencie dokonania operacji gospodarczej sporządzono oryginał faktury i jej kopię, która pozostała u sprzedawcy, to stwierdzenie w okresie późniejszym braku tejże kopii u sprzedawcy nie może rodzić negatywnych skutków podatkowych dla nabywcy.~Organy podatkowe winny ustalić, czy w momencie wystawienia faktury sporządzono również jej kopię dla sprzedawcy. Pomocnym dla wyjaśnienia tejże kwestii może okazać się sprawdzenie kolejności numeracji faktur u sprzedawcy.

SA/Rz 1283/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-04-08

Jeżeli leasingobiorca umowy zwanej umową leasingu operacyjnego w okresie około roku czasu uiszcza leasingodawcy raty przekraczające ogółem wartość pojazdu, które następnie - po nabyciu pojazdu za symboliczną w stosunku do tej kwoty wartość - zostają zaksięgowane w poczet tej wartości, to taka umowa jest umową pozorną.

I SA/Gd 166/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-04-29

1. Konstrukcja całego art. 138 Kpa dowodzi, iż dopuszczalność wydania przez organ odwoławczy decyzji w trybie par. 2 stanowi wyjątek od zasady płynącej z par. 1 i sprowadzającej się do obowiązku merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie.~2. Sąd administracyjny nie jest władny do zastępowania organów administracji państwowej w rozstrzyganiu spraw administracyjnych.

SA/Sz 1096/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-04-01

Żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ nie zawiera zakazu złożenia korekty zeznania podatkowego po upływie terminu przewidzianego do złożenia zeznania /30 kwietnia/.

I SA/Gd 1279/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w G. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1992 r.

III SA 1420/96 - Wyrok NSA z 1998-04-03

Naczelny Sąd Administracyjny kontroluje pod względem zgodności z prawem zaskarżone akty organów administracji /w tym decyzje i postanowienia/, nie jest natomiast organem odwoławczym w stosunku do organów administracji, nie może też przywrócić terminu zaniedbanego w postępowaniu administracyjnym /art. 59 Kpa./.

II SA 1720/97 - Wyrok NSA z 1998-04-09

Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, a w szczególności dotyczące wznowienia postępowania, nie przewidują możliwości wznowienia postępowania z uwagi na trudną sytuację majątkową lub rodzinną strony.

SA/Bk 258/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-04-02

Podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego jedynie o część kwoty podatku naliczonego.
1   Następne >   +2   +5   +10   20