Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

IV SAB 46/99 - Wyrok NSA z 1999-10-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę

II SA 1887/98 - Wyrok NSA z 1999-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w W. w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego

III SA 180/99 - Wyrok NSA z 1999-12-15

Działalność zakładu ubezpieczeń, polegająca na odsprzedaży pojazdów i innych przedmiotów odzyskanych oraz powypadkowych, nie mieściła się w pojęciu działalności ubezpieczeniowej. Skoro zakład ubezpieczeniowy zamiast realizowania zawartej umowy ubezpieczenia zdecydował się na przejęcie na swoją własność przedmiotów ubezpieczenia, a następnie dokonywał ich sprzedaży, to nie było podstaw do przyjęcia, że sprzedaż ta nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na ogólnych zasadach.

I SA/Lu 537/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w R. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1995 r.

I SA/Łd 830/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-05-11

1. O zobowiązaniach spółki można mówić dopiero od dnia wpisu do rejestru handlowego. W okresie do uzyskania wpisu spółka nie mogła się zobowiązać do ponoszenia kosztów prac określanych jako inwestycyjne.~2. Z odrębności /autonomii/ przepisów prawa podatkowego wynika między innymi, że ocenie organów podatkowych podlegają skutki podatkowe zawieranych umów. Odmiennie niż w prawie prywatnym /cywilnym/ w sferze publicznego prawa podatkowego stosuje się regułę, iż dozwolone jest jedynie to, co wynika ...

I SA/Ka 564/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-11-24

Sprawa ze skargi Marii Z., Włodzimierza Z. na decyzje Izby Skarbowej w Cz. w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 i 1995 r.

II SA/Po 1178/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

III SA 8008/98 - Wyrok NSA z 1999-12-02

Nie stanowi przeszkody w obniżeniu podatku należnego fakt wystawiania faktury przez dwóch sprzedawców, jeżeli każdy z nich jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada numer identyfikacji podatkowej i nie korzysta ze zwolnienia podatkowego. Takie faktury sprzedaży są wystawione zgodnie z art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, bowiem żaden przepis tej ustawy nie zabrania wystawienia dokum...

I SA/Kr 21/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 1996 r.

SA/Bk 202/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki
1   Następne >   +2   +5   +10   100