Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA 1920/98 - Wyrok NSA z 2000-06-08

Skarga Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z 19 grudnia 1991 r. w sprawie komunalizacji nieruchomości

V SA 2665/99 - Wyrok NSA z 2000-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej

II SA/Gd 414/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody G. w przedmiocie nakazania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

I SA/Kr 392/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-05-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. z 2 lutego 2000 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały (...) Rady Miejskiej w R. z 28 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

II SA/Po 1892/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Z.-G. w przedmiocie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

I SA/Lu 95/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-05-12

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o Policji /Dz.U. nr 30 poz. 179 ze zm./ policjanta łączy z Policją stosunek służbowy, który powstaje w drodze mianowania. Od 1 stycznia 1992 r. stosunek służbowy policjanta należy zatem uznać za źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, a jego uposażenie za przychód ze stosunku służbowego w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej...

IV SA 328/98 - Wyrok NSA z 2000-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie usunięcia przyczyn zanieczyszczeń środowiska gruntowo

I SA/Łd 210/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie odmowy zwrotu cła

III SA 3055/99 - Wyrok NSA z 2000-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. Oddział w E. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Po 579/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w P. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1995 rok
1   Następne >   +2   +5   +10   100