Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Lu 917/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora L. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w L. w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 92/14 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki

II SA/Op 31/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-25

Skarga R. T. na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzanie do obrotu środka zastępczego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II OSK 1546/13 - Wyrok NSA z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w przedmiocie opłaty za czynności kontrolne

II SA/Rz 196/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wstrzymania wprowadzania do obrotu oraz nakazu wycofania z obrotu produktów i zatrzymania produktów

II OSK 299/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-24

Sprawa ze skargi kasacyjnej K. N. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. N. na pismo Rzecznika Praw Pacjenta znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia naruszenia praw pacjenta uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

II GSK 1151/14 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki oraz nałożenia kary pieniężnej

II GSK 385/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie kary pieniężnej

II GSK 1765/14 - Wyrok NSA z 2015-04-14

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu S. , nr [...] w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu s. na rok 2014

II OSK 683/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania czynności kontrolnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100