Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Ke 20/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-01-21

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Bd 374/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-03-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na pismo Wojewody [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju postanowił: oddalić wniosek.

II SA/Łd 163/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Lu 630/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

II SAB/Gl 2/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej rekompensaty za mienie pozostawione za granicą

I SA/Wa 1558/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

II SA/Ke 123/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Bd 374/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-03-23

Skarga T. O. na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju

II SA/Wr 368/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej oraz naziemnych i nadziemnych obiektów

I OSK 436/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomoś...
1   Następne >   +2   +5   +10   23