Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Wr 299/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-10

Wniosek D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W., Delegatura w L. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy D. Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Delegatura w L., a Starostą Powiatowym w J. w sprawie usunięcia drzew ze wzgórza zamkowego w Ś., nr dz.[...] , gm. B.

II SA/Bk 268/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-06-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Starosty Powiatu B. w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew oraz na zgłoszenie budowlane Burmistrza S. i niewniesienie przez Starostę Powiatu B. sprzeciwu odnośnie tego zgłoszenia

II OW 86/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-04

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku '[...]' Spółki z .o.o. z siedzibą w Z. o wydanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne

II SAB/Ol 65/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie rozszerzenia decyzji z dnia [...]

II SAB/Kr 51/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. I. zobowiązuje Starostę W. do wydania w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia zwrotu akt organowi - aktu w postępowaniu wszczętym na wniosek Spółki z o.o. '[...]' w K. w dniu 18 kwietnia 2008r. w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzew. I

II OW 72/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za coroczne zalewanie użytku zielonego w otulinie rezerwatu przyrody

II OW 75/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-11

Wniosek w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w zakresie sprostowania z urzędu postanowienia NSA oku, sygn. akt II OW 75/09

II OW 59/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Wniosek w przedmiocie wskazania właściwego organu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr ewid. (...), położonej w miejscowości Ś., gm. B.

II SAB/Rz 20/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie zanieczyszczenia środowiska

II OSK 2120/10 - Wyrok NSA z 2010-12-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Wielickiego
1   Następne >   2