Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 512/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OSK 453/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-22

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. G. na postanowienie Ministra Infrastruktury , Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego

II OSK 1547/11 - Wyrok NSA z 2011-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zielonki w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki

II OSK 720/10 - Wyrok NSA z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-19

skarg F. M., J. S., E. G., W. G., S. S., L. K. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

II OSK 1007/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury z [...] czerwca 2008 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

II OSK 579/11 - Wyrok NSA z 2011-05-13

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i [...] S.A. w G. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

IV SA/Wa 1876/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej

II OZ 115/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury oku nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 1892/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie o wezwaniu do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie 26 kwietnia 2010 r. w przedmiocie odrzucenia zażalenia J. L., E. L. oraz J. L. na pos...
1   Następne >   +2   4