Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA 643/91 - Wyrok NSA z 1991-10-04

skargę Marianny D. na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa W-kiego w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego.

II SA 842/91 - Wyrok NSA z 1991-10-24

Skarga Marianny G. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu zasiłku stałego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wojewody L