Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA 494/95 - Wyrok NSA z 1995-06-19

Skarga Barbary W. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w W.

SA/Bk 226/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-05-17

Skarga Marii Ś. na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S.

III ARN 35/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie SA/Kr 1631/94~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania NSA OZ w Krakowie.

VI SA 16/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-11-27

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie interwencji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w G., po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 1995 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593/, o następującym brzmieniu:~1. Czy w świetle art. 46 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej...