Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

SA/Wr 1304/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-09-10

Świadczenie usług opiekuńczych z pomocy społecznej jest odpłatne, jeżeli w rodzinie uprawnionego dochód na osobę przekracza wysokość najniższej emerytury.

I SA 440/96 - Wyrok NSA z 1996-12-16

skargę Domu Pomocy Społecznej w M. na decyzję Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia nieważności wpisu gabinetu lekarskiego do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

I SA 350/96 - Wyrok NSA z 1996-07-11

1. Przepisy ustawy o pomocy społecznej /Dz.U. nr 87 poz. 506 ze zm./ nie zawierają podstawy do nałożenia na osobę pobierająca bezzwrotne zasiłki okresowe obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.~2. Instytucja zwrotu świadczeń, przewidziana w art. 34 cytowanej ustawy dotyczy obowiązku zwrotu wydatków za świadczenia zwrotne, przy czym realizowana jest w innych, niedecyzyjnych formach działania organu.