Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

SA/Bk 823/97 - Postanowienie NSA oz. w Białymstoku z 1997-08-28

skargę odrzucić w przedmiocie odmowy przyznania gwarantowanego zasiłku okresowego.

I SA 916/97 - Postanowienie NSA z 1997-11-17

skargę Małgorzaty S. na odmowę zwrotu przez Wojewódzki Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką Dzieckiem w W. opłat poniesionych za pobyt w sanatorium.

I SA 498/97 - Wyrok NSA z 1997-08-08

Skarga Edyty Cz.-G. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie przyznania renty socjalnej i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368/ uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora (...) Centrum Pomocy Społecznej

II SA/Wr 854/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. w przedmiocie zasiłku celowego z pomocy społecznej

II SA/Gd 1623/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-03-04

Skarga Arlety K. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Miejsko

I SA 31/97 - Postanowienie NSA z 1997-05-22

skargę Longiny M. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zasiłku stałego wyrównawczego dla Jadwigi M.

III RN 54/96 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1997-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO (...) w przedmiocie przyznania zasiłku z pomocy społecznej na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA w Warszawie (...) od postanowienie NSA Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie SA/Sz 71/96~ uchyla zaskarżone postanowienie.