Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA 1108/98 - Wyrok NSA z 1998-11-24

W myśl art. 9 ustawy o wynalazczości /t.j. Dz.U. 1993 nr 26 poz. 117 ze zm./ obowiązek udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych należy do organizacji społecznych, do których zakresu działania należą sprawy popierania wynalazczości.~Taką organizacją nie jest zaś ośrodek pomocy społecznej zobowiązany do niesienia pomocy w oparciu o ustawę o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./.

SA/Rz 1669/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-01-06

skargę w przedmiocie odmowy przyznania zapomogi pieniężnej w kwocie

SA/Bk 797/98 - Postanowienie NSA oz. w Białymstoku z 1998-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Wr 730/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-12-01

skargę na decyzję SKO w L. (...) w przedmiocie udzielenia pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych.

II SA/Kr 1835/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-01-21

Skarga Janiny P. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowej zapomogi dla powodzian i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji.

I SA 698/98 - Wyrok NSA z 1998-11-19

Skarga Ireneusza J. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie zasiłków: stałego wyrównawczego i pielęgnacyjnego i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, a także

II SA/Łd 744/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-04-01

Skarga Zenobii K. na decyzję SKO w (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję.

II SA/Gd 2070/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-11-19

Skarga Wiesława L. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy przyznania gwarantowanego zasiłku okresowego i na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B.
1   Następne >   2