Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I SA 1140/91 - Wyrok NSA z 1992-01-13

Skarga Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników PN. i G. w P. na orzeczenie Społecznej Komisji Rewindykacyjnej w przedmiocie zwrotu środków pieniężnych przejętych w związku z wprowadzeniem stanu wojennego, na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżone orzeczenie w części nakazującej zapłatę odsetek, a w pozostałej części na podstawie art. 207 par. 5 Kpa skargę oddalił.

I SA 642/92 - Wyrok NSA z 1992-07-16

skargę Komisji Zakładowej NSZZ 'Solidarność' przy Fabryce Urządzeń Górniczych w K. na orzeczenie Społecznej Komisji Rewindykacyjnej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu majątku utraconego w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.

I SAB 12/92 - Wyrok NSA z 1992-04-17

Skarga Jowity D. na bezczynność organu w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji i na podstawie art. 216 par. 4 Kpa zobowiązał Burmistrza Dzielnicy w W. do wydania stosownego postanowienia w terminie jednego miesiąca, a także

II SA 1568/92 - Postanowienie NSA z 1992-09-28

skargę Tadeusza M. na niewydanie decyzji przez dyrektora Okręgowej Dyrekcji Dróg Publicznych w W. w przedmiocie wysokości wynagrodzenia za zastosowanie projektu racjonalizatorskiego.