Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I SA 1585/93 - Postanowienie NSA z 1993-07-30

skargę Krzysztofa S. na uchwałę zebrania delegatów załogi IV kadencji Samorządu Przedsiębiorstwa Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa w Ł. w przedmiocie likwidacji komórki organizacyjnej.

I SA 1429/92 - Wyrok NSA z 1993-03-26

skargę Iwony S.-J. i Zbigniewa J. na postanowienie Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) w przedmiocie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w decyzji.

I SA 1400/92 - Wyrok NSA z 1993-03-22

Skarga NSZZ Pracowników O-kiego Przedsiębiorstwa Budowy Elektrowni i Przemysłu 'O.' w B. na orzeczenie Społecznej Komisji Rewindykacyjnej w przedmiocie zwrotu na rzecz NSZZ 'Solidarność' mienia utraconego w wyniku wprowadzenia stanu wojennego i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonego orzeczenia w części dotyczącej NSZZ Pracowników O