Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I SA 1388/93 - Wyrok NSA z 1994-10-28

Skarga Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Azotowych 'W.' w W. na orzeczenie Społecznej Komisji Rewindykacyjnej w przedmiocie zwrotu majątku utraconego przez związek zawodowy w wyniku wprowadzenia stanu wojennego i na podstawie art. 207 par. 3 w związku z art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonego orzeczenia.

II SA 2338/93 - Wyrok NSA z 1994-01-31

Wątpliwości co do charakteru gry losowej rozstrzyga Minister Finansów w drodze decyzji administracyjnej.

III ARN 23/94 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1994-05-12

Sprawa ze skargi Redaktora Naczelnego 'NIE' (...) na nieudzielenie odpowiedzi na krytykę prasową zawartą w publikacjach tygodnika 'NIE' Nr 3, 9 i 10 z 1993 r. na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego (...) od postanowienia NSA w Warszawie I SAB 42/93~