Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA 1781/96 - Postanowienie NSA z 1997-03-26

Rozstrzygnięcie prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie świadczenia określonego w art. 65 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin /Dz.U. nr 40 poz. 267 ze zm./ jest decyzją administracyjną podlegającą kontroli sądu administracyjnego.

SA/Ł 3105/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I SA 35/96 - Postanowienie NSA z 1997-03-07

skargę Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników (...) w P. na orzeczenie Społecznej Komisji Rewindykacyjnej w przedmiocie zwrotu majątku związkowego.

I SA 745/97 - Wyrok NSA z 1997-09-22

Skarga Klubu Piłkarskiego 'P.' na rozporządzenie Wojewody (...) w przedmiocie zakazu odbywania meczów piłki nożnej na stadionach na podstawie art. 24 ust. 1 art. 55 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ stwierdził nieważność zaskarżonego rozporządzenia, a także zasądził od Wojewody (...) na rzecz Klubu Piłkarskiego dziesięć złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

I SA 1468/96 - Postanowienie NSA z 1997-02-14

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił /art. 410 Kpc w związku z art. 59 ustawy w sprawie objętej postanowieniem NSA w przedmiocie wyłączenia wszystkich sędziów Ośrodka Zamiejscowego NSA w Szczecinie.

III RN 9/97 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1997-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów (...) w przedmiocie odmowy urzędowego potwierdzenia faktów dotyczących byłego Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA (...) od postanowienia NSA w Warszawie I SA 1321/96~

U 2/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-05-06

Uchwała Rady Ministrów Nr 7/94 w sprawie powołania Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych /nie publikowana/ zmieniona uchwałą Rady Ministrów Nr 144/96 /niepublikowaną/ w zaskarżonym zakresie nie jest niezgodna z art. 1, art. 3 i art. 85 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospo...

III RN 58/96 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1997-02-04

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie sprawy Firmy R. K. GmbH, B.-H., Niemcy o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy pt. 'Dachówka szczytowa zakończenie kalenicy' z pierwszeństwem wynikającym ze zgłoszenia (...) dokonanego w dniu 22 września 1994 r. w Niemczech, na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego w Warszawie (...) od postanowienia Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (...) - postanowił: ~odrzucić rewi...

III AO 3/97 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1997-02-19

Zażalenie na postanowienie NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia skargi II SA/Po 1621/96~

W 7/96 - Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 1997-05-14

1. W pojęciu 'wszystkie rządowe i samorządowe władze i urzędy administracyjne' użytym w art. 1 ust. 2 dekretu o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz i urzędów administracyjnych /Dz.U. nr 57 poz. 324/ mieszczą się:~ a) Konstytucyjne organy państwa wymienione w art. 1, w rozdz. 3 i 4 Ustawy Konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawcza i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samor...
1   Następne >   2