Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I SA 1971/97 - Wyrok NSA z 1998-06-16

Sprawa ze skargi NSZZ Pracowników 'P.' SA w R. na orzeczenie w przedmiocie zwrotu majątku związkowego na rzecz NSZZ 'Solidarność' Komisji Zakładowej 'P.' SA w R.

I SA 1256/97 - Wyrok NSA z 1998-02-04

stwierdza nieważność zaskarżonego orzeczenia oraz poprzedzającego je orzeczenia Społecznej Komisji Rewindykacyjnej w przedmiocie zwrotu majątku utraconego w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.

I SA 932/97 - Wyrok NSA z 1998-01-23

Skarga Wojewody K. na postanowienie Społecznej Komisji Rewindykacyjnej (...) w przedmiocie odmowy ponownego rozpoznania sprawy zwrotu majątku utraconego przez związki zawodowe w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.

I SA 1429/97 - Wyrok NSA z 1998-03-19

Skarga Wojewody K. na decyzję Społecznej Komisji Rewindykacyjnej (...) w przedmiocie zwrotu majątku utraconego przez NSZZ 'Solidarność' Kopalni Węgla Kamiennego 'Piast' w B. w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.

II SA/Łd 777/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-04-24

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej jej decyzji Prezydenta Miasta (...) w przedmiocie zakazu zgromadzenia publicznego w dniu 1 maja 1998 roku.

II SA/Wr 1852/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-04-24

uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Wójta (...) w przedmiocie wydania zaświadczenia o skierowaniu wód zalewowych powodzi na inny obszar.

III RN 5/98 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1998-03-05

Sprawa ze skargi Biuletynu Studentów Politechniki Wrocławskiej 'Studentka' na odmowę udzielenia informacji przez Najwyższą Izbę Kontroli na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA w Warszawie (...) od postanowienia NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu II SA/Wr 1655/97

III AO 24/98 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1998-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w Warszawie (...) o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Sądu Najwyższego (...) postanowił: odrzucić skargę.

OPS 9/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-11-16

Skarga Wojewody (...) na decyzję Społecznej Komisji Rewindykacyjnej w przedmiocie zwrotu majątku utraconego w wyniku wprowadzenia stanu wojennego, po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 1998 r. na posiedzeniu jawnym następujących wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający NSA postanowieniem do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz...
1   Następne >   2