Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA 392/00 - Wyrok NSA z 2000-09-11

Powstanie po drugiej wojnie światowej organizacji zajmujących się wychowaniem fizycznym i przysposobieniem wojskowym nie czyniło istnienia Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' bezprzedmiotowym i nie uzasadnia o jego likwidacji.

II SA 2230/99 - Wyrok NSA z 2000-02-21

Sprawa ze skargi (...) Oficyny Wydawniczej 'SP' Sp. z o.o. w B.-P. na odmowę udzielenia informacji przez Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy w Ł. -

II SA 581/00 - Wyrok NSA z 2000-07-11

Sprawa ze skargi Wioletty K. na decyzji Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie w przedmiocie przyznania renty w drodze wyjątku uchyla zaskarżona decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

II SA 1392/00 - Wyrok NSA z 2000-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie daty powstania prawa do przyznanej renty w drodze wyjątku

II SA 2491/99 - Wyrok NSA z 2000-03-14

Skarga Zarządu Miasta X na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie zgody na zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego na czas dłuższy niż 3 lata

II SA 1581/00 - Wyrok NSA z 2000-11-27

Przewidziane w art. 204 ust. 6 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych /Dz.U. 1997 nr 139 poz. 934 ze zm./ powiadomienie o stwierdzonych nieprawidłowościach nie jest decyzją administracyjną ani innym aktem bądź czynnością prawną, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./.

II SA 1211/00 - Wyrok NSA z 2000-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie przyznania renty rodzinnej w drodze wyjątku

II SA 85/00 - Wyrok NSA z 2000-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi z 25 października 1999 r. (...) w przedmiocie doprowadzenia swej działalności do właściwego stanu do dnia 28 października 1999 r.

II SA 52/00 - Wyrok NSA z 2000-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie ochrony danych osobowych

II SA 2320/00 - Wyrok NSA z 2000-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. z 27 grudnia 1994 r. (...) w przedmiocie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem mieszkańców
1   Następne >   +2   5