Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SAB 70-71/02 - Wyrok NSA z 2002-06-20

Prawo dostępu do informacji publicznej obejmuje prawo żądania udzielenia informacji o określonych faktach i stanach istniejących w chwili udzielania informacji, nie zaś o niezmaterializowanych w jakiejkolwiek postaci zamierzeniach podejmowania określonych działań.

II SA 4033/01 - Wyrok NSA z 2002-05-21

Wymaganie dokonywania czynności urzędowych w języku polskim obowiązuje również w przypadku podejmowania przez Urząd Patentowy RP decyzji w sprawie uznania skutków międzynarodowej rejestracji znaku towarowego.

II SAB 56/02 - Wyrok NSA z 2002-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA 3301/02 - Wyrok NSA z 2002-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

II SA 3978/01 - Wyrok NSA z 2002-06-07

Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych określa kwoty wyrównania finansowego pomiędzy kasami chorych na podstawie wiążących go ustaleń ministra właściwego do spraw zdrowia, dotyczących liczby ubezpieczonych w poszczególnych kasach.

II SA 1956/02 - Wyrok NSA z 2002-10-30

Nie jest dopuszczalna sytuacja uznania akt w całości za niepodlegające udostępnieniu, bez żadnych ustaleń, tzn. bez nadania im charakteru tajemnicy służbowej i nie opatrzeniu zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych klauzulą poufne, bądź też wykazania, że dotyczą one prawnie chronionej tajemnicy, prawa prywatności itp.

II SA 3390/01 - Wyrok NSA z 2002-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego słownego 'Pebex'

II SA 3659/01 - Wyrok NSA z 2002-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych

II SA 3389/01 - Wyrok NSA z 2002-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie ochrony danych osobowych

II SAB/Lu 10/02 - Postanowienie NSA oz. w Lublinie z 2002-07-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Urzędu Miasta P. w przedmiocie nie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   +2   4