Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SAB/Go 59/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia skargi na sposób rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta skargi na pracowników Urzędu Miasta

I OZ 32/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SAB/Bd 50/11 o odrzuceniu zażalenia R. Ł. na postanowienie WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SAB/Bd 50/11 o odrzuceniu skargi kasacyjnej R. Ł. na postanowienie WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SAB/Bd 50/11 o odrzuceniu skargi R. Ł. na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół Agro ...

II SO/Ol 40/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-05

Wniosek A.Z. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku A.Z. o wymierzenie Wójtowi Gminy '[...]' grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy ppsa

I OSK 9/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-24

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie niedopuszczenia do dalszego etapu naboru

IV SA/Wr 685/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-31

Sprawa ze skargi E. K. w przedmiocie odmowy zwolnienia z opłaty sądowej w sprawie ze skargi na przewlekłość postępowania przed sądem okręgowym

II SA/Go 92/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-02-15

Sprawa ze skargi D.B. na pismo SKO w przedmiocie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gorzowie Wielkopolskim

II SA/Go 58/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-02-18

Sprawa ze skargi D.B. na pismo SKO w przedmiocie udzielenia wyjaśnień

III SAB/Łd 28/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego

IV SA/Wr 482/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu W. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w W.

I OZ 1102/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SO/Wa 14/13 wymierzające grzywnę Dyrektorowi Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w kwocie 300 (trzysta) złotych za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100