Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SAB/Wa 64/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie wykonywania obowiązków

III SAB/Łd 55/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. oraz policjanta w przedmiocie czynu zabronionego

I OZ 1221/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Zażalenie na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 1221/14 oddalające zażalenie E. L. na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Gliwicach , sygn. akt IV SA/Gl 727/14 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach o odrzuceniu zażalenia skarżących na postanowieni...

VIII SO/Wa 4/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od spadków i darowizn

I OPP 11/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-27

Skarga J. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie sygn. akt III SAB/Lu 10/14 w sprawie ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SA/Gl 742/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Brenna w przedmiocie regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w sprawie trybu i sposobu powoływania, odwoływania członków zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 2, § 3 pkt 2 ustęp 2 i § 4 załącznika do uchwały.

II SA/Ke 346/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-05-22

Wniosek J. M. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. M. na działalność Urzędu Miasta i Gminy

I OZ 457/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpatrzenia pisma

IV SA/Wa 1750/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej

IV SA/Wa 1387/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego albo adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   100