Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 1429/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-07

Sprawa ze skargi J. C. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Sz 144/15

II SA/Sz 704/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Z. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

II SA/Sz 670/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-11

WSA w Szczecinie w składzie: Przewodniczący sędzia WSA Maria Mysiak po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy w przedmiocie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze K. S. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego M. S. na decyzję SKO w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia z funduszu alimen...

II SA/Sz 322/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 967/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-29

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Sz 1157/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 7/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zakwalifikowania do uczestnictwa w programie i zasadach udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją

II SA/Sz 1361/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jego skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oraz ustalenia odpłatności

II SA/Sz 1473/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z Ich skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej