Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gd 302/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie opinii w sprawie wstępnego projektu podziału działki

II SA/Gd 572/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nabycia prawa użytkowania budynku

II SA/Gd 575/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu

II SA/Gd 580/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 620/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu i udzielenia bonifikaty od wartości rynkowej nieruchomości 1/ stwierdza niezgodność zaskarżonej uchwały z prawem, 2/ zasądza od Rady Powiatu na rzecz Wojewody kwotę 240 zł ( dwieście czterdzieści złotych ) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Gl 26/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 439/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-07-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie oddania nieruchomości w trwały zarząd

II SA/Gl 440/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-07-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 686/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy sprostowania decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Gl 687/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie sprostowania decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy
1   Następne >   +2   +5   +10   100