Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Sz 618/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-12-14

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za zastępstwo prawne w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie oraz za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie dodatku energetycznego p o s t a n a w ...

II SA/Wa 522/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-12-11

Wniosek w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zakwalifikowanie do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu

II SA/Ol 719/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta w przedmiocie przyznania pomocy finansowej na zakup lokalu

II SA/Go 823/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-12-11

Wniosek w przedmiocie nakazu zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Po 641/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OSK 2729/17 - Wyrok NSA z 2018-12-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie realizacji zadania dotyczącego poprawy warunków mieszkaniowych społeczności romskiej z terenu Miasta [...]

I OSK 96/17 - Wyrok NSA z 2018-12-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P. K. na decyzje SKO w W. nr [...], [...], [...], [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego uchyla zaskarżony wyrok a także zaskarżone decyzje SKO w W. nr [...], [...], [...], [...].

I OZ 863/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-28

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia post...

II SA/Ol 750/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady w sprawie uchwalenia 'Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach '[...]''

II SA/Ol 749/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady w sprawie uchwalenia 'Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach '[...]'
1   Następne >   +2   5