Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Gl 629/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii wniosku Wojewody [...] o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

II SO/Wr 8/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-29

Wniosek Wojewody Dolnośląskiego o wymierzenie Radzie Gminy Stoszowice grzywny za nieterminowe przekazanie skargi

II SA/Wr 127/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

II SA/Wr 494/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w J.W. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Radomierz w gminie J. W.

II SA/Lu 413/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II OZ 1243/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Pielgrzymka Nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Pielgrzymka, Nowa Wieś Grodz...

II SA/Wr 230/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej D. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej D. w 2010 roku

II SA/Wr 74/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-31

Skarga Wojewody D. na uchwałę Rady Miejskiej Gminy L. w przedmiocie wyrażenia zgody na zamianę działki niezabudowanej nr [...] na działkę nr [...], położonych w obrębie II miasta L. przy ul. R.

II SA/Wr 353/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej S. w przedmiocie zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości S.

I SA/Wa 206/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie zamiaru likwidacji szkoły
1   Następne >   +2   +5   +10   48